Thiết lập thông báo nội bộ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn vào Danh mục => Thông báo nội bộ => Loại thông báo => +Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin của loại thông báo sau đó chọn Lưu để hoàn tất

Last updated