Theo dõi báo cáo vật tư/ so sánh định mức

Tại dự án theo dõi, mục Quản lý vật liệu→Quản lý kho

Tại đây, tab Kho vật liệu hỗ trợ việc theo dõi vật liệu (Định mức, Tổng nhập, Tổng xuất, Tổng hoàn, Tồn kho)

Tab Định mức vật liệu: Hỗ trợ cập nhật định mức cho từng vật liệu, theo danh mục vật liệu có sẵn hoặc có thể thêm mới. Phần mềm hỗ trợ up nhiều bằng file excel

Tab So sánh định mức: Hỗ trợ so sánh định mức vật liệu hiện tại với các dự trù ở trong Hợp đồng(BOQ) hoặc Kế hoạch thi công(Bảng tiến độ) - Hỗ trợ cập nhật từ BOQ hoặc KHTC vào Định mức của Kho vật liệu

Hỗ trợ tổng hợp từ các dự trù của các hạng mục con có trong Hợp đồng, hoặc tổng hợp từ dự trù của các công việc con có trong Kế hoạch thi công(Bảng tiến độ)

*Định mức vật liệu hỗ trợ cho các mục đề xuất: Khi tạo các đề xuất mua, Số lượng và Đơn giá trong đề xuất sẽ dựa vào dự trù của hạng mục(theo BOQ) và công việc(theo KHTC)

Khi không chọn Hạng mục hoặc Công việc, Định mức của các vật liệu sẽ theo Định mức trong Quản lý kho

Last updated