Cấu hình mẫu in phiếu thu/ phiếu chi

Để cấu hình mẫu in của phiếu thu/ phiếu chi thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ

Bước 3: Chọn Mẫu in → chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập các thông tin tạo mới mẫu in

  • Tên mẫu in: Đặt tên cho mẫu in

  • Loại phiếu áp dụng: Lựa chọn loại phiếu thu hay phiếu chi

  • Mô tả: Mô tả thêm thông tin cho mẫu in

Với các trường dữ liệu cần lấy từ phần mềm, bạn thực hiện chọn trường dữ liệu rồi tick đưa vào

Last updated