Cấu hình công việc

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Cấu hình công việc

- Cấu hình giao việc giữa các nhân viên trong phòng ban hoặc với các cấp quản lý

- Cấu hình đơn vị tính thời gian cho công việc

- Cấu hình đánh giá công việc theo điểm

- Cấu hình hiển thị các trường thông tin khi thêm mới một công việc

- Cấu hình lịch làm việc để áp dụng tính thời gian thực hiện công việc

- Cấu hình cho công việc hiện trường

Bước 3: Chọn các chức năng cấu hình công việc và bấm "Lưu" để cấu hình thành công

Last updated