Thêm người theo dõi trong quy trình bán hàng

Thêm người theo dõi trong quy trình bán hàng

Trong phần thiết lập quy trình có thể vào mục người theo dõi để thêm người theo dõi trong quy trình bán hàng