Phân quyền quy trình

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2: Chọn Phân quyền quy trình và chọn các chức năng ứng với 3 nhóm đối tượng: Quản lý, Thành viên, Người theo dõi -> bấm Lưu để phân quyền thành công

Ý nghĩa các chức năng phân quyền quy trình nếu nhóm đối tượng được tích chọn:

- Cập nhật thông tin quy trinh công việc: Chỉnh sửa các thông tin quy trình

- Sao chép: cho phép sao chép quy trình

- Xóa: cho phép xóa quy trình

- Quản lý bước thực hiện: thêm/ xóa/ chỉnh sửa bước thực hiện thuộc quy trình

- Quản lý thành viên, người theo dõi: thêm/ chỉnh sửa thành viên trong quy trình

- Thêm công việc: thêm mới công việc thuộc các bước thực hiện trong quy trình

- Xem tổng quan: xem được dashboard của quy trình

- Trao đổi: trao đổi với các thành viên trong dự án

Last updated