Phân quyền cho nhóm người dùng có quyền truy cập thông báo nội bộ

● Cách 1: Cập nhật nhóm quyền có sẵn và thêm người dùng

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn phân quyền → chọn Nhóm quyền

Bước 3 : Cập nhật nhóm quyền và nhấn Lưu

Bước 4 : Thêm người dùng vào nhóm quyền và nhấn Lưu

● Cách 2: Tạo thêm nhóm quyền mới và thêm người dùng

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2 : Chọn phân quyền → chọn NNhóm quyền → chọn Thêm

Bước 3 : Nhập các trường thông tin và nhấn Lưu

Bước 4 : Chọn tab Người dùng → thêm người dùng vào nhóm quyền và nhấn Lưu

Bước 4 : Thêm người dùng vào nhóm quyền và nhấn Lưu

Last updated