Sản lượng thi công tháng

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch và tiến độ công việc trong mỗi tháng

1.Thao tác:

1.1.Truy cập báo cáo:

  • Báo cáo được đặt ở Báo cáo Tiến độ -> chọn Sản lượng thi công tháng

1.2. Xem báo cáo :

Các trường thông tin có trong báo cáo:

Last updated