Cách lập phiếu thu/chi gắn với dự án

YÊU CẦU: Phải có Quỹ bên trong dự án và người lập phiếu phải là thành viên của Quỹ

Bước 1: Vào dự án cần lập phiếu thu/chi

Bước 2: Chọn Thu chi – Thêm mới một phiếu thu/chi

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết của một phiếu thu/chi cho dự án.

Lưu ý:

- Những trường đánh dấu * là bắt buộc phải điền không bỏ trống.

- Chọn đúng Sổ Quỹ cho mỗi loại phiếu thu/chi.

Last updated