Phân quyền phụ trách

Phân quyền phụ trách có nghĩa là cho phép nhân viên được thấy thêm những dữ liệu của người khác . Ví dụ trường hợp kế toán viên được thấy thêm những đơn bán của phòng kinh doanh để tiến hành vào thu chi . Nếu không được phân quyền phụ trách xem đơn bán của phòng kinh doanh thì kế toán viên chỉ thấy mặc định những đơn bán do mình tạo, tương tự cho các module khác như phiếu nhập , phiếu xuất kho, công nợ khách hàng, công nợ NCC,.. trong module Finance. Để thực hiện phân quyền phụ trách bạn cần thực hiện các thao tác sau :

Bước 1: Từ menu ADMIN bạn chọn “Phân quyền quản trị

Bước 2: Chọn người dùng, chọn nhân viên cần phân quyền => chọn sang tab Phụ trách

Bước 3 : Gán những phòng ban mà nhân viên đó được xem dữ liệu, sau đó nhấn Lưu để cập nhật phân quyền.

Last updated