Cách xem báo cáo tổng và ý nghĩa các trường thông tin trong báo cáo

Để xem báo cáo dashboard về trạng thái của những cơ hội bán hàng đang hiện có, nhà quản lý sẽ vào mục CRM 🡪 Cơ hội khách hàng 🡪 Chọn Dashboard

Trong phần dashboard có thể lọc những trạng thái theo những trường thông tin như:

  • Nhân viên phụ trách: Xem theo trạng thái số lượng lead theo nhân viên phụ trách

  • Tỷ lệ chuyển đổi: Báo cáo thống kê về tỷ lệ chuyển đổi lead thành Khách hàng tiềm năng

Tại báo cáo theo dạng biểu đồ sẽ xem được danh sách người phụ trách các cơ hội khách hàng ở từng trạng thái, phụ trách tổng cộng bao nhiêu khách hàng và tỷ lệ phần trăm chuyển đổi của những trạng thái đó so với số lượng được giao ra sao.

Định nghĩa về trạng thái:

+ Mới : Những cơ hội khách hàng mới trong ngày chưa điều phối

+ Đã giao : Những cơ hội khách hàng đã điều phối và giao cho sale

+ Đang xử lý : Những cơ hội khách hàng đã phân cho sale và sale vào cập nhật trạng thái cho cơ hội khách hàng và bắt đầu thao tác tương tác cho khách hàng

+ Khách hàng: Những cơ hội khách hàng thực sự có nhu cầu và được đánh giá là khách hàng tiềm năng của công ty

+ Không tiềm năng: Sau khi liên hệ chăm sóc, đánh giá được cơ hội đó không có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ của công ty, không phải là một đối tượng Khách hàng tiềm năng để khai thác

+ Dừng theo đuổi: Cơ hội khách hàng dừng theo đuổi là những khách hàng chưa xác nhận được nhu cầu hoặc liên hệ nhiều lần không được. tạm thời dừng theo đuổi để sau có thể thực hiện reMarketing lại

+ Trùng liên hệ: Là những cơ hội khách hàng đã có khách hàng tiềm năng trên hệ thống → Gán cơ hội khách hàng này vào khách hàng đã có để quản lý tập trung.

- Bước xử lý: Trong mỗi cơ hội khách hàng khi sale xử lý sẽ phải thực hiện note lại các bước xử lý và cũng sẽ xem tương tự theo hai bảng biểu đồ bảng báo cáo

- Tình trạng: Phân loại, theo dõi trạng thái của từng cơ hội khách hàng

- Nguồn cơ hội : Xem báo cáo theo những nguồn cơ hội đã được thiết lập trong quản trị phân hệ CRM

- Mức ưu tiên: Phân theo mức độ ưu tiên do quản trị thiết lập

Bảng báo cáo dashboard có thể thiết lập lọc theo khung thời gian để xem được theo từng khoảng thời gian theo từng trạng thái

Last updated