Cách xóa lịch họp đã tạo

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần xóa

Bước 3: Chọn Xóa để xóa lịch họp

  1. Trên App mobile:

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn dấu 3 gạch

Bước 2 : Chọn Lịch họp ở phân hệ OFFICE+

Bước 3: Chọn lịch họp cần xóa

Bước 4: Chọn Xóa để xóa lịch họp

Last updated