Cách Phê duyệt phiếu thu chi

Khi thành viên trong quỹ thực hiện lập phiếu, phiếu được tạo ở trạng thái Chờ duyệt. Người quản trị hoặc người duyệt sẽ nhận được thông báo để tiến hành duyệt phiếu. Phiếu được duyệt số tiền mới được cập nhật vào quỹ tương ứng. Thao tác như sau:

  1. Trên Web:

Cách 1: Truy cập từ thông báo đến

Bước 1: Chọn Trung tâm Thông báo → Click chọn Thông báo đến để xem nội dung chi tiết

Bước 2: Chọn nút Duyệt phiếu.

Bước 3: Nhập lý do (nếu có) → sau đó chọn Duyệt hay Không duyệt để xác nhận

Cách 2: Truy cập tại giao diện Danh sách phiếu thu/phiếu chi

Bước 1: Từ menu OFFICE → chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Lọc những phiếu cần duyệt

Bước 3: Ta tiến hành chọn những phiếu cần duyệt và tick Duyệt Phiếu

Bước 4: Tick chọn Đồng ý để xác nhận duyệt phiếu

  1. Trên App mobile:

Bước 1: Chọn trung tâm thông báo → chọn thông báo phiếu cần duyệt tương ứng

Hoặc

Tại mục OFFICE → chọn Thu chi

Bước 2: Chọn dấu 3 gạch ngang để chọn quỹ

Bước 3: Chọn Quỹ tương ứng

Bước 4: Chọn tab Phiếu thu/chi, lọc trạng thái cần duyệt sau đó chọn phiếu cần duyệt

Bước 5: Chọn nút Duyệt phiếu → Nhập thông tin và xác nhận

Last updated