Cách thêm người dùng vào nhóm quyền

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2 : Chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng => Chọn người dùng, chọn Thêm

Bước 3: Tích Chọn nhân viên cần vào nhóm quyền chọn Lưu để thêm nhân viên vào nhóm quyền

Last updated