Thu chi từng công việc

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về tài chính của từng công việc, bao gồm ngân sách, tổng thu, tổng chi, doanh thu thực tế và lợi nhuận.

Bước 1: Tại giao diện Thu chi trong từng công việc, Lọc khoảng tời gian mong muốn -> Tìm kiếm công việc -> Bấm tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi các phiếu thu/chi trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngân sách: ngân sách của dự án đề ra

  • Tổng thu

  • Tổng chi

  • Nợ - chênh lệch: Ngân sách - Tổng thu

  • Dư thực tế: Số dư giữa tổng thu và tổng chi

  • Dư kế hoạch: Số dư giữa ngân sách và tổng chi

Last updated