Cấu hình chấm công

Vào phân hệ HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM

  1. Cấu hình địa điểm chấm công

Bước 1: Chọn cấu hình -> Địa điểm chấm công -> + Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin cho địa điểm chấm công

  • Tên địa điểm chấm công

  • Địa chỉ (có thể nhập địa chỉ cụ thể hoặc tọa độ kinh độ vĩ độ -> nhấn định vị để ghim tọa độ cho địa điểm chấm công)

  • Thiết lập các cấu hình chấm công ra vào cho địa điểm chấm công bên tay phải

  • Nhập bán kính cho phép của địa điểm chấm công và lưu lại

  1. Cấu hình ca làm việc

Bước 1: Chọn danh mục -> chấm công -> ca làm việc -> + Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin ca làm việc -> chọn Lưu

Mã ca: Đặt mã cho ca làm việc( đặt Mã ca không được dùng kí tự đặc biệt)

Tên ca: Đặt tên ca làm việc theo quy định

Bắt đầu: Thời gian bắt đầu của ca làm việc

Kết thúc: Thời gian kết thúc của ca làm việc

Trang thái : Ca có hoạt động hay không.

Qua ngày: Ca làm việc có qua ngày hôm sau hay không? ( VD : Ca Đêm từ 18h đến 6h hôm sau )

Giờ nghỉ: Giờ nghỉ giữa ca từ giờ nào tới giờ nào?

Thời gian nghỉ: Thời gian nghỉ giữa ca là bao nhiêu phút

Số công: Số công làm việc tương ứng với ca làm việc này

Bắt buộc chốt giữa ca: Có phải chốt giữa ca hay không? (chấm công 4 lần/ngày)

Thời gian tối đa bắt đầu ca: Sau thời gian này mới được phép chấm công vào

Thời gian đi muộn tối đa: Sau khoảng thời gian này thì chấm công vào sẽ không tính công cho ca làm việc đó

Bộ phận sử dụng: Bộ phận được phép thấy và sử dụng ca làm việc này

Người sử dụng: Người được phép thấy và sử dụng ca làm việc này

Cho phép chắm công qua ngày: có cho phép qua ngày hôm sau chấm công ca hôm trước hay không

Tự chấm công: Ca này không cần chấm công và sẽ tự tính đủ công và thời gian làm việc

Tính đi muộn về sớm : Nếu không tính đi muộn về sớm chỉ cần thực hiện chấm công vào ra, chốt (nếu ca bắt chốt) sẽ được tính đủ công).

  1. Phân ca làm việc

Bước 1: Chọn cấu hình -> Phân ca làm việc -> + Thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin trong phân ca làm việc

Bước 3: Phân ca chi tiết cho các ngày trong tuần, chọn ca làm việc → chọn xong

Bước 4: Thêm nhân viên vào ca làm việc, chọn thêm nhân viên → Tích chọn nhân viên → Chọn

Bước 5: Sau khi nhập các thông tin phân ca → chọn Lưu

Last updated