Kế toán không thấy được chức năng công nợ và thanh toán

Chưa phân quyền kế toán trong dự án

Bước 1: Vào dự án → chọn Thiết lập

Bước 2: Trong thiết lập dự án → chọn tab phân quyền → chọn thành viên phụ trách kế toán → lưu phân quyền

Last updated