Quản lý hợp đồng

Tại dự án tương ứng, chọn Thiết lập

Chọn tab Phân quyền, nhập và chọn thành viên Quản lý hợp đồng, sau đó, bấm Lưu

Ngoài ra, còn có các phân quyền liên quan đến phụ trách hợp đồng: THAM KHẢO THÊM

Last updated