Cập nhật tháng 3/2024

1. Dashboard:

1.1. Guideline khởi tạo dự án:

Có 2 cấp độ hướng dẫn:

1.1.1. Hướng dẫn trải nghiệm, sử dụng dự án xây dựng:

Gồm 2 bước

 • Xem các video hướng dẫn sử dụng

 • Khởi tạo dự án từ excel, từ file dự toán cơ bản: G8, F1, Delta ...

1.1.2. Hướng dẫn khởi tạo dự án:

Gồm các bước lên dữ liệu cơ bản để sử dụng tính năng 1 dự án

 • Khởi tạo hợp đồng nhận thầu

 • Khởi tạo bảng tiến độ

 • Khởi định mức vật tư

 • Khởi tạo hợp đồng giao thầu

 • Thiết lập quỹ dự án

1.2. Truy cập nhanh:

 • Bổ sung Điểm truy cập nhanh vào dashboard dự án. Hỗ trợ việc tạo nhanh Nhật ký, Nghiệm thu, thanh toán, phiếu kho, phiếu thu/chi hoặc truy cập nhanh công nợ

2. Hợp đồng

2.1. Hợp đồng thương mại:

Cho phép lập hợp đồng thương mại tại module Hợp đồng

 • Không gắn thông tin với dự án

 • Hợp đồng này có loại hợp đồng là "Thương mại"

2.2. Tạo hợp đồng:

- Đã hỗ trợ đồng nhất lên hợp đồng sẽ về CRM -> Hợp đồng

 • Lấy thông tin hàng hóa báo giá đưa ra, mặc định là Hợp đồng thương mại

2.3. Tạo dự án:

- Tính năng tạo dự án từ Hợp đồng Thương mại

 • Khi tạo dự án từ Hợp đồng:

 • Tự động gán dự án vào Hợp đồng

 • Chuyển thông tin "Hàng hóa" thành "Hạng mục"

 • Chuyển Loại hợp đồng từ Thương mại -> Dịch vụ tư vấn hoặc Thi công

2.4. Liên kết với dự án xây dựng:

 • Cho phép gán thông tin dự án vào hợp đồng

 • Tương tự tạo mới dự án từ hợp đồng, chỉ khác là Liên kết với dự án xây dựng là liên kết với 1 dự án đã được tạo từ trước

2.5. Tạo đơn bán:

 • Cho phép tạo đơn bán, ghi công nợ từ hợp đồng

2.6. Hợp đồng cung cấp vật liệu:

 • Bỏ bắt buộc lập hợp đồng cung cấp theo dự án

3. Kho hàng:

3.1. Phiếu chuyển:

- Điều chỉnh tạo đơn mua từ phiếu chuyển

 • Cho phép chọn ngày lập đơn

 • Sau khi tạo đơn mua, trạng thái phiếu chưa hoàn thành: Hỗ trợ việc cập nhật thông tin đơn (cập nhật, gắn các thông tin liên quan)

4. Công việc lặp lại:

- Bổ sung tùy chọn "Bỏ qua các ngày lễ" khi tạo, sửa công việc lặp lại theo ngày, tuần, tháng, năm

 • Nếu tick: Mặc định không sinh công việc vào những ngày liệt kê trên

5.Dự án xấy dựng

5.1. Bảng tiến độ:

- Cho phép xóa liên kết giữa công việc và Hạng mục nhận thầu:

 • Bật xác nhận có muốn xóa liên kết giữa công việc và hạng mục nhận thầu hay không nếu trước có đó liên kết khi xóa công việc

 • Các công việc sau khi đã xóa và được tạo lại bằng một công việc giống tên sẽ không liên kết được

5.2. Xuất nhật ký thi công:

Bổ sung "Tổ đội thi công" khi xuất nhật ký thi công

5.3. Nghiệm thu thanh toán nhận thầu, giao thầu :

- Hỗ trợ nghiệm thu theo tỷ lệ hoàn thành: Cho phép nhập tỷ lệ khối lượng hoàn thành cho đến thời điểm hiện tại

 • Việc cho phép nhập tỷ lệ khối lượng hoàn thành hỗ trợ các tổ chức nghiệm thu, đánh giá khối lượng hoàn thành theo % khối lượng đã hoàn thành

 • Từ việc cho phép nhập % hoàn thành, phần mềm sẽ tính được Khối lượng nghiệm thu kỳ này theo công thức: Nghiệm thu kỳ này = % hoàn thành * Khối lượng theo hợp đồng - Khối lượng đã nghiệm thu đến hết kỳ trước

Thanh toán tương tự nghiệm thu

5.4. Công nợ Nhà thầu, NCC:

 • Bổ sung lọc theo hạn thanh toán, mã đơn mua trong công nợ NCC, Nhà thầu

5.5. Kế hoạch vật tư:

 • Bổ sung vào Quản lý vật tư -> Kế hoạch vật tư

 • Tương tự Kế hoạch thi công và Kế hoạch tháng

5.6. Phiếu kho:

 • Phiếu mua, phiếu nhập:

  • Bổ sung Kế hoạch vật tư khi làm phiếu mua, nhập -> Thông tin này hỗ trợ xác định phiếu mua, nhập này mua và nhập theo kế hoạch vật tư nào

 • Cho phép người dùng nhập Thành tiền ở các dòng vật liệu trong phiếu kho

  • Tình huống sử dụng: Đơn giá lẻ, Thành tiền cần điều chỉnh để đúng với thực tế

5.7. Quản lý kho:

- Thiết lập dự án -> Cấu hình: Bổ sung cấu hình cho Quản lý kho

 • Định mức vật liệu: Cho phép người dùng ẩn/hiện cột khối lượng bóc tách và hao hụt

 • So sánh định mức: Cho phép người dùng ẩn/hiện tab này => Mục đích: Giao diện gần gũi, dễ hiểu với những khách hàng không sử dụng những phần này

5.8. Đề xuất và phê duyệt:

 • Đề xuất mua :

  • Bổ sung cấu hình "Gợi ý đơn giá đề xuất":

   • Cấu hình cho phép sử dụng Đơn giá định mức (Quản lý kho -> Định mức vật liệu), hoặc Đơn giá vật liệu (Danh mục hàng hóa) để gợi ý Đơn giá đề xuất khi làm Đề xuất mua vật tư hay không

 • Bổ sung Đơn vị và Ghi chú vào mẫu excel nhập vật liệu

 • Bổ sung thêm trường thông tin "Địa điểm công trình". Khởi tạo theo Địa điểm thi công của dự án. Cho phép in, xuất trường thông tin này

Last updated