Chi phí vật liệu

Mục đích: Theo dõi vật tư sử dụng trong từng giai đoạn công việc trong dự án

Bước 1: Tại giao diện chọn Chi phí vật liệu, chọn Bộ lọc các dữ liệu cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Mã vật liệu

  • Vật liệu

  • Đơn vị

  • Dự toán (Khối lượng, Đơn giá, Thành tiền)

  • Thực tế (Khối lượng, Đơn giá, Thành tiền)

  • Chênh lệch (Khối lượng, Đơn giá, Thành tiền)

Last updated