Cập nhật thông tin bảo lãnh

FastCons hiện tại đang hỗ trợ lưu trữ thông tin bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng,bảo lãnh bảo hành

  1. Cập nhật lúc lên hợp đồng mới:

  • Khi tạo hợp đồng mới, thông tin bảo lãnh sẽ được ghi nhận ở thông tin hợp đồng (ở cả hợp đồng nhận thầu và giao thầu)

  • Cập nhật khi đã tạo hợp đồng: tại CRM→Hợp đồng

Chọn Hợp đồng cần cập nhật

  1. Các thông tin hỗ trợ

    Lưu trữ thông tin bảo lãnh cũng như các file scan - file mềm của hợp đồng

Last updated