Báo giá

Thiệt lập Cấu hình và Danh mục báo giá

- Thiệt lập Cấu hình báo giá

- Từ giao diện Menu >> chọn CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Cấu hình >> Chọn Báo giá

- Ở phần cấu hình chung , anh/chị có thể thiết lập : Bắt buộc duyệt báo giá và số báo giá tự động >> chọn Lưu

- Ở mục Hàng hóa , anh/chị có thể cấu hình Làm tròn cột tổng cộng, tổng trong hàng hóa và thiết lập thêm các trường tùy chỉnh

- Để thêm một trường tùy chỉnh chọn Thêm trường

- Điền các thông tin của trường tuy chỉnh sau đó chọn Lưu

- Để Sử dụng các trường tùy chỉnh chọn Sử dụng danh sách các trường tùy chỉnh

- Để cấu hình người duyệt báo giá chọn Người duyệt >> chọn Thêm mới

- Chon loại Báo giá và Người duyệt sau đó chọn Lưu

- Thiết lập Danh mục cho báo gia

- Từ giao diện Menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Danh mục >> chọn Báo giá >> chọn Loại Báo gia

Để thêm mới 1 loại báo chọn Thêm mới

- Điền các thông tin trong bảng thêm mới loại báo giá >> chọn Lưu

- Để thêm loại báo giá từ file excel chọn Tiện ích >> chọn Nhập dữ liệu

- Tải file mẫu về >> điền các thông tin của file mẫu

- Để tải file lên >> chọn Chọn file >> chọn file cần tải lên >> chọn Open

- Chọn bắt đầu tải file >> chờ file tải lên >> chọn nhập dữ liệu

Last updated