Tạo thu chi tại cơ hội

Trong mỗi một cơ hội có thể tạo ra những phiếu thu chi trong cơ hội .

Để thiết lập thu chi vào mục thu chi trong cơ hội và tạo những phiếu thu và phiếu chi dựa trên những mẫu đã thiết lập sẵn trong mục Office

Tài khoản phải được phân quyền và là thành viên trong quỹ mới thấy được nút +Lập phiếu thu và +Lập phiếu chi

Nhập thông tin phiếu thu/phiếu chi và Lưu lại

Last updated