Cập nhật tháng 11/2023

1.Dashboard dự án xây dựng:

Bổ sung thông tin thời gian thực hiện dự án vào Dashboard

 • Thời gian = Ngày kết thúc - Ngày bắt đầu + 1

 • Điều kiện: Có thời gian Ngày bắt đầu và kết thúc

Dashboard nhiều dự án, bổ sung phiếu thu chi cần duyệt:

2.Quản lý thi công:

Giai đoạn:

Bổ sung tab Thống kê. Tab thống kê giai đoạn tương tự công việc, hạng mục. Gồm:

 • Định mức: Tổng hợp từ các công việc cấp cao trong giai đoạn

 • Phiếu xuất, hoàn: Tổng hợp từ các phiếu xuất, hoàn có gắn Giai đoạn hoặc công việc của giai đoạn đấy

 • Hạng mục, công việc cha: Điều chỉnh lại các tổng hợp. Số lượng ở phiếu xuất, hoàn được tổng hợp từ cả công việc, hạng mục con và chính công việc, hạng mục đấy

Đổi kế hoạch thi công -> Bảng tiến độ

 • Bổ sung Kế hoạch thi công: Là kế hoạch lập theo từng ngày, tháng dựa trên Kế hoạch tổng (Bảng tiến độ): Tương tự kế hoạch tháng

 • Cho phép thêm, sửa, xóa kế hoạch thi công

 • Cho phép lên khối lượng kế hoạch thi công trong khoảng thời gian lập

Nhật ký thi công :

Cấu hình người nhận thông báo khi có NKTC mới

 • Bổ sung vào cấu hình dự án trong Kế hoạch thi công cấu hình "Gửi thông báo khi có NKTC mới"

 • Mặc định là không gửi cho ai. Nếu tích chọn gửi cho phép chọn người nhận thông báo.

 • Giao diện tương tự xác nhận NKTC

 • Danh sách là tất cả thành viên dự án

 • Cho phép chọn nhiều

 1. Hợp đồng nhận thầu, giao thầu:

Bổ sung Chi phí chung vào hợp đồng nhận, giao thầu

 • Bổ sung Chi phí chung dưới Chiết khấu

 • Tính lại giá trị VAT và giá trị hợp đồng

 • Giá trị VAT = (Tổng tiền hàng - Chiết khấu + Chi phí chung) * VAT (%)

 • Giá trị hợp đồng = Tổng tiền hàng - Chiết khấu + Chi phí chung + VAT

Bảng khối lượng

Hiển thị tên đầy đủ hạng mục khi di trỏ chuột vào tên hạng mục ở bảng khối lượng nhận thầu, giao thầu.

Thanh toán nhận thầu, giao thầu:

 • Bổ sung Chi phí chung cạnh Chiết khấu

  • Tính lại giá trị VAT và giá trị thanh toán kỳ này

  • Giá trị VAT = (Tổng thành tiền thực hiện kỳ này - Chiết khấu + Chi phí chung) * VAT (%)

  • Tương tự Giá trị thanh toán kỳ sẽ thay đổi khi giá trị VAT thay đổi

 • Cho phép nhập khối lượng kỳ này âm. Cảnh báo và không cho phép lưu nếu Khối lượng lũy kế hết kỳ này âm

 • Cho phép thành tiền kỳ này âm theo khối lượng kỳ này

4.Quản lý kho:

Hỗ trợ lên dữ liệu hao hụt trong định mức theo %

 • Cho phép cột KL hao hụt nhập %: Nếu người dùng nhập % tự động tính KL tương ứng theo công thức KL hao hụt = % KL hao hụt * KL bóc tách

 • Hỗ trợ nhập excel với cột Khối lượng hao hụt cho phép nhập %. Tính tương tự công thức trên để ra khối lượng hao hụt

5.Phiếu Kho:

Phiếu kho

Hỗ trợ thiết lập mẫu xuất excel Phiếu kho

 • Thực hiện thao tác :

  • Bước 1: Truy cập quản trị phân hệ Work+

  • Bước 2:Cấu hình

  • Bước 3:Dự án xây dựng

  • Bước 4: Xuất excel phiếu kho

 • Gửi thông báo đến người lập phiếu khi duyệt phiếu kho

Xuất phiếu hoàn theo mẫu nhập misa

 • Tương tự phiếu nhập, một số thông tin không có sẽ được bỏ qua như Nhà cung cấp

Bổ sung hình ảnh vật liệu vào mẫu in, mẫu excel phiếu mua, nhập, xuất, hoàn.

Bổ sung Kho nhập khi tạo đơn mua từ phiếu mua, phiếu nhập

 • Đặt trên Tổng tiền

 • Danh sách kho: Chỉ kho trong dự án

 • Nếu tạo từ phiếu nhập gợi ý Kho trong phiếu nhập, nếu từ phiếu mua, chọn kho đầu tiên

 • Bổ sung tính năng xóa nhiều phiếu kho

6.Đề xuất:

 • Gợi ý số lượng khi tạo đề xuất mua vật tư từ đề xuất cấp vật tư = Số lượng duyệt cấp vật tư - tồn kho

7.Báo cáo dự án:

Nhóm & phân quyền báo cáo dự án:

 • Nhóm báo cáo dự án theo 6 nhóm: Tiến độ, Khối lượng, Vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Thu chi

 • Số lượng báo cáo được hiển thị trên tên nhóm

 • Nhấn chi tiết để xem các báo cáo thuộc nhóm đấy

 • Mô tả ngắn gọn mục đích sử dụng, ý nghĩa báo cáo

 • Phân quyền theo nhóm dự án:

 • Vật liệu: Quyền hợp đồng, Thủ kho, Kế toán

 • Khối lượng: Hợp đồng

 • Thu chi: Xem thu/chi

Last updated