Cách đính kèm tài liệu vào trong cuộc họp

  1. Trên Web:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần đính kèm

Bước 3: Chọn Bổ sung => Đính kèm. Ta có thể đính kèm file hoặc link

  1. Trên App Mobile:

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn dấu 3 gạch

Bước 2 : Chọn Lịch họp ở phân hệ OFFICE+

Bước 3 : Chọn lịch họp cần Đính kèm

Bước 4 : Chọn Bổ sung

Bước 5: Đính kèm hình ảnh hoặc đường link

Last updated