Vật tư sử dụng trong dự án

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng và quản lý vật tư trong các hoạt động thi công dự án

Bước 1: Tại giao diện chọn Vật liệu sử dụng trong dự án, chọn khoảng thời gian, gia đoạn và công việc cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Mã vật liệu

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Định mức

  • Tổng xuất

  • Tổng hoàn

  • Sử dụng

  • So với định mức (Còn lại & % Sử dụng)

  • So với xuất (Còn lại & % Sử dụng)

Last updated