Cấu hình loại báo giá

  • Tùy theo định nghĩa của từng doanh nghiệp mà chúng ta có từng loại báo giá khác nhau, nhằm mục đích phân loại

  • Để tạo mới loại báo giá trên FastWork chúng ta thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu CRM → chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Chọn Danh mục → chọn Báo giá → chọn Loại báo giá → Bấm vào Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin mã và tên loại báo giá sau đó bấm Lưu

Như vậy với 3 bước đơn giản bạn đã có thể tạo được 1 loại báo giá để bắt đầu sẵn sàng cho việc tạo mới 1 báo giá để gửi cho khách hàng.

Last updated