Theo dõi báo cáo

1.Theo dõi báo cáo tổng quan:

Chọn giao diện Dashboard của Quản lý tài sản để theo dõi những số liệu tổng quan về số lượng tài sản hiện hành của tổ chức, tình trạng cấp phát , thu hồi, thanh lý của tài sản

2. Cách theo dõi các tài sản theo tình trạng tài sản

Trong giao diện HRM chọn Quản lý tài sản và Chọn trong hệ thống Tình trạng tài sản để lọc tìm tài sản

3. Cách theo dõi các tài sản được bàn giao, được sử dụng, được quản lý

Chọn trong hệ thống phân loại tất cả tài sản => Chọn theo Trạng thái cần tìm

4. Cách theo dõi các tài sản đang sử dụng theo nhân viên

Chọn Đối tượng sử dụng và sử dụng bộ lọc để tìm theo tài sản đang sử dụng theo nhân viên

5. Cách theo dõi các tài sản chưa có người sử dụng

Last updated