Thiết lập danh mục cơ hội bán hàng

Trước khi khởi tạo quy trình bán hàng cần phải thiết lập các danh mục trường thông tin cho cơ hội bán hàng để thiết lập danh mục cơ hội bán hàng.

Bước 1: Tại giao diện phần mềm FastCons chọn CRM → Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Tại mục quản trị phân hệ CRM chọn Danh mục → Cơ hội bán hàng

Trong danh mục cơ hội bán hàng sẽ có thiết lập các trường thông tin cơ bản bao gồm

+ Nguồn cơ hội

+ Lý do thất bại

+ Tình trạng

+ Ưu tiên

Bước 3 : Tại mỗi danh mục của cơ hội bán hàng chọn thêm mới để thêm mới trường thông tin trong danh mục

Bước 4: Khai báo trường thông tin xong bấm Lưu

Last updated