Quản lý nhóm dự án

Để quản lý nhóm dự án thao tác như sau:

Ở trong chủ Phần mềm chọn Tiện ích → Quản lý nhóm dự án

Trong quản lý nhóm dự án → nhập tên nhóm dự án → Tạo nhóm dự án

Click vào tên từng nhóm dự án để đổi tên và màu đặc trưng của nhóm dự án

Last updated