Cách lập kế hoạch thực hiện dự án

Hướng dẫn cách cách để lập kế hoạch thực hiện dự án

Có 3 cách để lập kế hoạch công việc bên trong dự án:

*Thêm hạng mục cho dự án:

Vào thiết lập của dự án

Thêm mới các hạng mục tại tab Hạng mục

Cách 1: Tạo công việc trong dự án

  • Tại giao diện Danh sách công việc, chọn Thêm công việc

  • Sau đó, Thêm mới công việc như Work Tasks cơ bản. Công việc này sẽ được hiểu là công việc của dự án/nhóm chứ không phải công việc riêng lẻ

Cách 2: Thêm nhanh list công việc

  • Bấm chọn Thêm nhanh để tạo ra list công việc cần làm trong dự án

  • Sau đó, tiến hành gán người thực hiện và các thông tin khác bằng bảng menu cho các công việc này

Cách 3: Thêm hàng loạt bằng file excel

Tips: Để trực quan nhất để theo dõi, chọn dạng View Tiến độ để xem: hỗ trợ sơ đồ Gantt và phân biệt theo công việc cha - con

Bước 1: Chọn Tiện ích→Công việc từ Excel

Bước 2: Tải file mẫu của FastCons

Bước 3: Cập nhật theo các cột danh mục mẫu. Công việc cha con được xác định theo Chỉ mục 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1

Last updated