Cài hợp đồng nhân sự

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Mẫu hợp đồng nhân sự và nhấn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin mẫu hợp đồng, mô tả, chọn file mẫu và bấm Lưu để hoàn tất

Last updated