Thiết lập danh mục quản lý nhân viên bằng cách thêm mới

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Từ Danh mục chọn Quản lý nhân viên => chọn các danh mục cần thêm(Dân tộc, Tôn giáo, Quốc Tịch,...) => chọn +Thêm mới

Các danh mục trong Quản lý nhân viên đều thực hiện các bước thêm mới tương tự nhau như : Dân tộc, Tôn Giáo, Quốc Tịch, Trình độ học vấn, Loại tốt nghiệp, Chuyên môn, Phòng ban,...

Bước 3: Nhập các thông tin trong danh mục và bấm Lưu để hoàn tất

Last updated