Thiết lập phân quyền trong cơ hội

Trong một quy trình cơ hội có thế thiết lập phân quyền cho tài khoản quản trị nhân viên và người theo dõi sẽ có những tính năng gì trong quy trình đã tạo. Sau đó bấm Lưu.

Last updated