Cập nhật các giai đoạn của cơ hội

Mỗi cơ hội thường bao gồm nhiều giai đoạn. Khi thực hiện xong một giai đoạn người dùng cần thực hiện chuyển giai đoạn để cập nhật mới thông tin cũng như người quản lý có thể dễ dàng theo dõi:

13.1. Chuyển giai đoạn trong cơ hội bằng cách thủ công

Để cập nhật trạng thái theo giai đoạn của quy trình bấm chọn vào cơ hội → Chọn giai đoạn cần chuyển

13.2. Cập nhật giai đoạn trong cơ hội tự động theo việc cần làm

Sau khi thiết lập các quy trình của giai đoạn thì tương ứng với mỗi giai đoạn người quản lý có thể thiết lập một số việc cần làm trong giai đoạn và có thể chuyển giai đoạn sau khi đã hoàn thành việc cần làm tương ứng.

Để tích được những việc cần làm để chuyển giai đoạn trong cơ hội kéo sang bên phải sẽ có dấu tích 3 chấm → Bấm chọn để tích vào việc cần làm khi tích đúng việc được set theo quy trình để chuyển giai đoạn tự động trong cơ hội

Last updated