Cấu hình địa điểm chấm công

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn Địa điểm chấm công sau đó chọn +Thêm mới để thêm mới địa điểm chấm công

Bước 3: Nhập các thông tin địa điểm chấm công sau đó bấm lưu để thêm mới

Last updated