Cách sửa thông tin của tài nguyên

Khi cần sửa đổi thông tin của tài nguyên, thực hiện các thao tác:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên.

Bước 3 : Chọn tài nguyên cần sửa thông tin.

Bước 4 : Điều chỉnh thông tin cần sửa và ấn Lưu.

Last updated