Duyệt thông báo

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo nội bộ.

Bước 2: Tại giao diện bạn chọn Biên tập, Chọn thông báo cần duyệt. Thông báo cần duyệt là thông báo ở trạng thái “Chờ duyệt”.

Bước 3 : Bạn chọn duyệt thông báo.

* Lưu ý :

Chỉ tài khoản Người xét duyệt mới hiển thị ô Duyệt thông báo.

Last updated