Khi tạo các phiếu, không chọn được hợp đồng với Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu phụ

Nguyên nhân: Chưa được phân phụ trách vào các hợp đồng tương ứng

Giải quyết: Người quản lý gán người lập phiếu vào các hợp đồng tương ứng

*Tuỳ chọn phân quyền cho từng vai trò của hợp đồng:

Last updated