Module ADMIN

ADMIN trên FastCons là một phân hệ dành cho người Quản trị tổ chức và Quản trị hệ thống. Người quản trị tạo 1 sơ đồ hệ thống tổ chức công ty (hay còn gọi là cây đơn vị). Ở đây bạn có thể thêm mới 1 khu vực, 1 bộ phận, thêm mới tài khoản cho nhân viên, phân quyền truy cập tùy vào cấp bậc theo từng đơn vị. Bạn cũng có thể đặt tên, thay đổi tên hoặc xóa khu vực theo ý muốn. Người quản trị có thể di chuyển các nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ khu vực này sang khu vực khác.

Thực hiện các thao tác như khóa tài khoản, mở khóa tài khoản hoặc xóa một tài khoản nhân viên. Đồng thời tại đây bạn có thể cấu hình lại tài khoản một nhân viên như: đặt lại mật khẩu, phân lại quyền truy cập các phân hệ hoặc phân lại quyền truy cập cho nhân viên theo các nhóm quyền quy định.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được lịch sử thay đổi cấu hình của từng nhân viên, lịch sử thiết bị đăng nhập và lịch sử nhật ký của hệ thống.

Last updated