Thủ kho

Thủ kho:

Tại dự án tương ứng, chọn Thiết lập

Chọn tab Phân quyền, nhập và chọn thành viên tại phần Thủ kho, sau đó, bấm Lưu