Cách sao chép một công việc

Bước 1: Từ giao diện Danh sách công việc chọn công việc cần sao chép

Bước 2: Chọn "Sao chép" và tích chọn các chức năng cần sao chép. Chọn dự án/quy trình muốn sao chép đến(bỏ trống nếu muốn sao chép tại chỗ)

Bước 3: Bấm sao chép để sao chép thành công

Last updated