Cập nhật, chỉnh sửa nội dung thông báo

Việc cập nhật, chỉnh sửa nội dung thông báo áp dụng cho thông báo chưa được ban hành

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo nội bộ.

Bước 2: Tại giao diện bạn chọn Biên tập, Chọn thông báo chưa được ban hành để chỉnh sửa.

Bước 4 : Thực hiện điều chỉnh và bấm Lưu thay đổi.

  • Lưu ý :

- Đối với tài khoản soạn thảo thông báo chỉ cập nhật, chỉnh sửa được thông báo khi thông báo đó ở trạng thái chờ duyệt hoặc trạng thái bản thảo.

- Đối với tài khoản duyệt thông báocó thể cập nhật, chỉnh sửa được khi thông báo đó chưa được ban hành

Last updated