Cập nhật tháng 12/2023

1. Kế hoạch thi công:

 • Bổ sung lập kế hoạch theo tuần: Tương tự tháng

 • Ghi log và gửi thông báo đến người thực hiện công việc khi điều chỉnh kế hoạch thi công

- Gửi thông báo đến người thực hiện công việc phụ thuộc khi thay đổi trạng thái công việc

 • Phụ thuộc vào loại phụ thuộc để gửi thông báo:

 • Start to Start: Chuyển sang trạng thái Đang thực hiện -> Gửi thông báo đến công việc phụ thuộc

 • Finish to Start: Chuyển sang trạng thái Hoàn thành -> Gửi thông báo đến công việc phụ thuộc

 • Finish to finish: Chuyển sang trạng thái Hoàn thành -> Gửi thông báo đến công việc phụ thuộc

 • Start to finish: Chuyển sang trạng thái Đang thực hiện -> Gửi thông báo đến công việc phụ thuộc

- Phụ thuộc vào loại phụ thuộc nội dung khác nhau:

 • Start to Start: Công việc xxx đã bắt đầu thực hiện. Bạn có thể bắt đầu thực hiện công việc yyy

 • Finish to Start: Công việc xxx đã hoàn thành. Bạn có thể bắt đầu thực hiện công việc yyy

 • Finish to finish: Công việc xxx đã hoàn thành. Bạn có thể hoàn thành công việc yyy

 • Start to finish: Công việc xxx đã bắt đầu thực hiện. Bạn có thể hoàn thành công việc yyy

2. Bảng khối lượng:

- Điều chỉnh Thành tiền theo hợp đồng, Thành tiền theo NKTC tính thêm VAT

 • Triển khai trên cả bảng khối lượng nhận và giao thầu

- Bổ sung % tiến trình xuất cho bảng khối lượng nhận, giao thầu:

3. Phiếu kho:

- Phiếu nhập:

 • Bổ sung người nhận vào thông tin phiếu xuất khi tạo phiếu nhập và xuất luôn ra công trường

 • Cho phép sửa lại thông tin khi phiếu đang ở trạng thái Chờ xác nhận

- Phiếu xuất:

 • Bổ sung Hợp đồng, hạng mục nhận thầu -> Cho phép xuất kho theo hạng mục nhận thầu

4. Đề xuất và phê duyệt:

- Bổ sung chữ ký vào mẫu xuất excel

 • Đề xuất mua

  • Bổ sung trường mở rộng cho bảng vật liệu trong đề xuất mua vật liệu

  • Có thể ẩn hiện, bổ sung thêm trường nếu khách hàng có nhu cầu:

  • Thiết lập trong loại đề xuất mua vật tư theo từng dự án

  • Giao diện thêm mới, chi tiết và cập nhật hiển thị theo cấu hình này

  • Một số trường mặc định chỉ cho phép ẩn hiện không cho phép xóa: Đơn giá, Thành tiền

- Đề xuất mua, cấp vật liệu:

 • Bổ sung Số lượng mua, Số lượng cấp vào bảng vật liệu trong Chi tiết đề xuất mua, cấp vật tư

5. Văn bản đi đến:

- Bổ sung mục Công văn đi - đến dưới Quản lý đối tác

 • Công văn đi - đến: Quản lý tất cả các công văn đi và đến liên quan đến dự án

 • Các chức năng cung cấp: Thêm, xóa, sửa, Duyệt, Lấy số, Chuyển tiếp tương tự module Công văn đi - đến

6. Quản lý thu chi:

- Tự động tạo ghi chú nếu người dùng không nhập ghi chú từ Diễn giải ở các dòng diễn giải

 • Tự động tạo theo nguyên tắc: Diễn giải dòng 1; Diễn giải dòng 2; ....

7. Báo cáo dự án:

- BC đánh giá tiến độ theo kế hoạch:

 • Đặt trong Báo cáo Tiến độ

 • Báo cáo đánh giá việc kết quả thực hiện so với kế hoạch trong một khoảng thời gian dựa trên:

 • Khối lượng: Khối lượng công việc

 • Khối lượng hoàn thành: Gồm Kế hoạch (theo kế hoạch thi công) và Thực tế (theo nhật ký)

 • Khối lượng thực tế: Tổng hợp từ Nhật ký thi công

 • Khối lượng kế hoạch: Tổng hợp từ kế hoạch thi công

 • Tỷ lệ hoàn thành: (Thực tế / Kế hoạch) * 100. Nếu kế hoạch = 0 mặc định tỷ lệ hoàn thành là 100%

 • Tiến độ công việc: Tiến độ công việc

 • Đánh giá: Đạt/Không đạt. Đạt nếu tỷ lệ hoàn thành >= 100%, ngược lại Không đạt

- BC đề xuất mua vật tư trong kỳ

 • Tổng hợp đề xuất mua, theo dõi tiến độ mua, nhập vật liệu của đề xuất trong kỳ

 • Đặt trong Báo cáo -> Đề xuất Giải thích thông tin trong bảng dữ liệu:

 • Định mức:

 • Nếu không tìm kiếm Công việc, Giai đoạn, Hạng mục: Lấy từ định mức dự án

 • Nếu tìm kiếm theo công việc, giai đoạn, hạng mục thì định mức là định mức của đối tượng tìm kiếm

-Báo cáo sản lượng thi công tháng:

 • Bổ sung báo cáo sản lượng thi công tháng

 • Báo cáo được đặt trong Tiến độ -> Sản lượng thi công tháng

 • Báo cáo khối lượng, sản lượng theo tháng tìm kiếm và kế hoạch thi công của tháng tiếp theo

-Báo cáo theo tuần:

 • Bổ sung Báo cáo theo tuần

 • Báo cáo được đặt trong Tiến độ -> Báo cáo theo tuần

 • Báo cáo kết quả thực hiện tuần tìm kiếm và kế hoạch thi công của tuần tiếp theo

Last updated