Xóa quy trình

Để xóa quy trình mới tạo sẽ vào quy trình khởi tạo và bấm xóa quy trình.

Lưu ý: Chỉ có người quản trị quy trình mới có thể xóa được một quy trình đã tạo

Last updated