Một số trường thông tin ở Giao diện Quản lý thu chi Thu chi nội bộ

 • Danh sách phiếu thu/chi:

  • Quỹ đầu kỳ: Quỹ đầu kỳ cấp cho quỹ

  • Tổng thu: Tổng giá trị các phiếu thu

  • Tổng chi: Tổng giá trị các phiếu chi

  • Tổng nhận: Tổng giá trị

  • Tổng chuyển:

  • Tồn quỹ: Quỹ đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi

 • Bộ lọc tìm kiếm:

  • Loại phiếu: Phiếu thu/phiếu chi

  • Loại thu: Các loại thu

  • Loại chi: Các loại chi

  • Trạng thái: Đã duyệt/Chờ duyệt

  • Khách hàng: Xem theo từng Khách hàng

  • Hợp đồng: Xem theo từng Hợp đồng

  • Nhà cung cấp: Xem theo từng Nhà cung cấp

  • Dự án: Xem theo từng Dự án

  • Công việc: Xem theo từng công việc

  • Cơ hội bán hàng: Xem theo từng Cơ hội bán hàng

Last updated