Cách trao đổi trên văn bản

Khi cần trao đổi 1 giữa cách thành viên liên quan đến văn bản, thực hiện thao tác

Bước 1: Tại giao diện Văn bản đi- đến --> Tick chọn mã văn bản cần trao đổi

Bước 2: Thực hiện @tag tên nhân viên cần trao đổi thông tin sau đó nhập nội dung trao đổi, có thể đính kèm tệp trong phần trao đổi

Bước 3 : Nhấn gửi để xác nhận gửi trao đổi.

Last updated