Thiếp Lập Phân Quyền Trong Dự Án

B1: Ở giao diện trong dự án -> chọn Thiết lập

B2: Trong tab Phân quyền tích chọn các chức năng tương ứng với các phân quyền trong dự án

B3: Phân quyền vai trò cụ thể cho từng user

B4: Sau khi đã cấu hình xong chọn Lưu phân quyền

Last updated