Phân quyền người dùng

- Từ Giao diện Menu >> chọn CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Phân Quyền >> Chọn người dung ( phần quyền cho từng người dùng )

- Chọn người dùng cần phân quyền >> chọn Chức Năng >> tích chọn quyền

- Chọn Phụ trách để phân quyền phụ trách

Last updated